Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – GEBRUIK VAN DE RUIMTE

 

De gebruiker verklaart deze in gebruik gegeven ruimte voorafgaandelijk aan deze overeenkomst te hebben bezocht en onderzocht en verklaart de in gebruik gegeven ruimte te aanvaarden in de staat waarin deze zich bevindt.

 

De gebruiker gebruikt de in gebruik gegeven ruimte ten precaire titel, hetgeen door laatstgenoemde wordt aanvaard.

 

De gebruiker(s), aangeduid door de trekker, zijn ten aanzien van de trekker hoofdelijk gehouden voor de strikte nakoming van de gebruiksovereenkomst.

 

De gebruiker mag geen wijzigingen, veranderingen of verbouwingen in het goed aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. De gebruiker is op de hoogte van het beschermde erfgoed aanwezig op het domein.

Getegelde muren, met hout bedekte muren, houten of stenen ornamenten en houtwerk van ramen en deuren mogen niet geschilderd of beschadigd worden (dus ook geen gaten boren). Bij evt. schilderwerken dient men alle leidingen ongeschilderd te laten.

Extra voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de Achiel Musschezaal. Op 6de verdiep ligt gedeeltelijk oud linoleum (donkere kleur), wegens asbest mag dit niet aangeroerd worden.

 

De gebruiker mag in de muren boren, maar zo weinig mogelijk. Eventuele gaten worden bij het verlaten van de ruimte hersteld door en op kosten van de gebruiker.

 

De verwarmingstoestellen in de ruimte dienen steeds volledig vrij te staan (geen wasdoeken voor droging, niet als zitplaats gebruiken, …)

 

Roken in de ruimte is verboden.

 

Er mogen geen brandbare materialen worden opgeslagen in het in gebruik gegeven goed. Voor verf en schildersmaterialen of andere chemische producten moeten de veiligheidsvoorschriften strikt gevolgd worden zoals vermeld op de verpakkingen. Deze kunnen slechts beperkt in hoeveelheid aanwezig zijn in de ruimte.

 

Huisdieren zijn niet toegelaten in de gemeenschappelijke delen en kunnen enkel toegelaten worden in de ruimte indien de aanwezigheid van het huisdier geen overlast betekent, in welke vorm dan ook, voor de andere gebruikers van het gebouw.

 

ARTIKEL 2 – OMVANG VAN HET GEBRUIK

 

De gebruiker gebruikt enkel zijn eigen ruimte, zoals beschreven in zijn contract. De ruimtes die toegang geven tot deze ruimte zijn gemeenschappelijk.

 

Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes mag niet leiden tot ergernis of stoornis voor andere gebruikers van het gebouw.

 

Overtollig materiaal en/of afval uit de ruimte worden in geen geval opgeslagen in de gemeenschappelijke delen (trap/gangen/inkom), maar worden bewaard in de eigen ruimte.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe op duurzame wijze gebruik te maken van de ruimte. ?

 

ARTIKEL 3 – TOEGANG

 

De ruimte is dagelijks toegankelijk van 8u tot 01u. Buiten deze uren is toegang slechts mogelijk in geval van nood en dient toegang verleend te worden door de beheerder, gezien de aanwezigheid van een alarmsysteem.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de evt. sleutel of badge met zorg te bewaren en niet door te geven aan andere personen. Bij verlies van de sleutel of badge wordt een bedrag van 50€ per sleutel of badge  aangerekend.

 

De grote liften vooraan in het gebouw blijven toegang geven tot en met verdieping 2 ( = Achiel Mussche zaal en zaal erachter). De middelste liften worden echter afgesloten wegens veiligheidsvoorschriften. De hogere verdiepingen zijn dus enkel bereikbaar via de trappen en een kleinere lift achteraan in het gebouw (groot genoeg voor rolstoelgebruikers).

 

Alle ingangen dienen TE ALLEN TIJDE VOLLEDIG VRIJ te blijven.

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het bezoek dat hij in zijn ruimte ontvangt. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn bezoeker.

 

ARTIKEL 4 – MAXIMUM AANTAL PERSONEN PER RUIMTE

 

De brandweer legt volgende beperkingen op in hoeveel personen (gebruikers en bezoekers) er maximaal op een verdieping mogen aanwezig zijn.

 

Gelijkvloers  = 1378 m2

a) Inkomhal & verbindingsruimte = circulatieruimte

b) Zaal 1 = max 220 pers

= grote ruimte incl. mini tribune en 2 afsluitbare ruimtes

 

1ste verdieping = 1357 m2

a) Leescafé = max 99 pers

b) Bureauruimtes (12) = niet publiek toegankelijk

 

2de verdieping = 1114 m2

a) Achilles Musschezaal = max 150 pers

b) Zaal 2 = max 150 pers

c) Tussenverdiep = 126 m2 = niet publiek toegankelijk (goed voor opslag)

 

3de verdieping = 783 m2

Zaal 3 = max 150 pers = grote ruimte en 1 afsluitbare ruimte

 

4de verdieping = 783 m2

Zaal 4 = max 150 pers = grote ruimte en 1 afsluitbare ruimte

 

5de verdieping = 783 m2

Zaal 5 = max 150 pers = grote ruimte en 2 afsluitbare ruimtes

 

6de verdieping = 586 m2

Zaal 6 = max 150 pers = grote ruimte, 1 afsluitbare ruimte en 1 keuken

 

De gebruiker verbindt zich ertoe deze beperking te respecteren.

ARTIKEL 5 – GEBRUIKSVERGOEDING EN BETALING

 

Er wordt een gebruiksvergoeding aangerekend. De kosten van water, elektriciteit, verwarming en internet zijn vervat in de vergoeding. Bij gewijzigde omstandigheden (zoals excessief verbruik) kan door de trekker een tegemoetkoming worden gevraagd.

 

ARTIKEL 6 –WAARBORG

 

Het verstrekken van de waarborg bij aanvang van de overeenkomst, vormt voor de trekker een essentiële contractvoorwaarde zonder dewelke zij de gebruiksovereenkomst niet zou hebben gesloten.

 

ARTIKEL 7 – ONDERHOUD

 

Het in gebruik gegeven pand wordt in gebruik gegeven in zijn huidige staat met alle zichtbare en niet- zichtbare gebreken.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de ruimte te gebruiken als een goede huisvader/moeder.

Op het einde van de overeenkomst zal de gebruiker het goed in goede staat van onderhoud, in zijn oorspronkelijke staat en volledig leeg en opgeruimd en net verlaten.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 

De trekker kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal, vandalisme of schade aan inboedel of kunstwerken.

 

Iedere aanwending van de in gebruik gegeven ruimte gebeurt op eigen risico van de gebruiker, en deze laatste zal de trekker integraal vrijwaren voor alle aansprakelijkheid ingevolge of naar aanleiding van alle ongevallen, vandalisme, diefstal en enige schade aan inboedel of kunstwerken die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan het gebruik van de in gebruik gegeven ruimte, ongeacht of die aanspraken gegrond zijn op de aansprakelijkheid wegens fout of op foutloze aansprakelijkheid, dit laatste met inbegrip van artikel 544 burgerlijk wetboek.

 

ARTIKEL 9 – VERZEKERINGEN

 

Het bewijs van deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal op eerste verzoek door de gebruiker worden voorgelegd aan de trekker.

 

Elke gebruiker bepaalt zelf of hij zijn eigen goederen wil verzekeren tegen brand. De gebouwen zijn verzekerd door de beheerder met afstand van verhaal.

De gebruiker zal de nodige maatregelen treffen om in de mate van het mogelijk, in geval van brand, met eigen middelen de eerste blussingswerken te verrichten.

 

ARTIKEL 10 – VARIA

 

De gebruiker zal plannen rond stijl, communicatie en planning voorleggen aan de trekker. De gebruiker verbindt zich ertoe geen publieke mededelingen in verband met de overeenkomst of het gebouw te zullen doen zonder voorafgaandelijk akkoord van de trekker.

 

De gebruiker hangt geen affiches, naamborden of lichtreclame op aan de buitenkant van het gebouw zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

 

De gebruiker verklaart:

alle nodige vergunningen te bezitten die nodig zijn voor het uitoefenen van de voorziene activiteiten.
de wettelijke bepalingen rond contracten, tewerkstelling en fiscale en sociale wetgeving te respecteren.
ARTIKEL 11 – EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 

De gebruiker verbindt er zich toe de ruimte bij het einde van de overeenkomst in goede staat en volledig leeg terug te geven, met uitzondering van slijtage en overmacht.

 

ARTIKEL 12- SLOTBEPALINGEN

 

De gebruiker zal te allen tijde het bezoek toelaten van de trekken en van de beheerder, die vrij toegang heeft tot alle ruimtes.

 

De gebruiker zal te allen tijde het bezoek toelaten van personen hiertoe gemachtigd door de Stad, teneinde het goed te bezichtigen.